ข้อมูลผู้บังคับบัญชา

ผู้กำกับการ

พ.ต.อ.สมชัย โสภณปัญญาภรณ์

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคูเมือง
โทร 089 926 5101

รอง ผู้กำกับการ

พ.ต.ท.เกษมสันต์
พูลทอง

รองผกก.สส.สภ.คูเมือง
โทร 0813334645

พ.ต.ท.ไกรยสิทธิ์
ออมไธสง

รองผกก.สภ.คูเมือง
โทร 081-9671748

พ.ต.ท.ประสงค์
สุมหิรัมย์

รองผกก.(สอบสวน)สภ.คูเมือง โทร 0918345236

สารวัตร

พ.ต.ท.พงศ์ภีระ
บูชารัมย์

สวป.สภ.คูเมือง
โทร 0822507823

พ.ต.ท.ราชศักดิ์
เชียรรัมย์

สว.สส.สภ.คูเมือง
โทร 084 - 9612323

พ.ต.ท.ณรงค์
สาลการ

สว.อก.สภ.คูเมือง
โทร 0859921956

พ.ต.ท.ชนะมาร เต็นปักษี

สว.(สอบสวน)สภ.คูเมือง
โทร 084 - 9612323

รอง สารวัตร

ร.ต.อ.อำนวย หนองหาญ

รองสว.(สอบสวน)สภ.คูเมือง
โทร 084 - 9592033

ร.ต.อ.วิชัย
แก่นภักดี

รองสวป.สภ.คูเมือง
โทร 065-3542499

ร.ต.อ.สมดุลย์ โลนไธสง

รองสวป.สภ.คูเมือง
โทร 084-8255756

ร.ต.อ.สุพจน์
เขียวประเสริฐ

รอง.สว.สส.สภ.คูเมือง
โทร 087-8192650

ร.ต.อ.สมบัติ
ชำรัมย์

รองสวป.สภ.คูเมือง
โทร 089-7179756

ร.ต.อ.อุดร
เขียวอ่อน

รองสวป.สภ.คูเมือง
โทร 087-2461112

ร.ต.อ.วสันต์
ชัยเสน

รองสวป.สภ.คูเมือง
โทร 085-5552066

ร.ต.อ.สมพงษ์
พลภูเมือง

รองสวป.สภ.คูเมือง
โทร 091-0137350

ร.ต.ท.สหวุฒิ
เชิญสุขนำชัย

รองสว.(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 089-5816311

ร.ต.ท.มนู
เชิงจอหอ

รองสว.(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 093-4434829

ร.ต.ต.วิญญู
ชุมไธสง

รองสว.(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 086-2568200

ร.ต.ต.บรรลือ
เพชรเลื่อน

รองสว.(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 087-8269283

ร.ต.ต.สมพร
วงศ์วิริยะกำญจน์

รองสว.(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 063 - 6247588

ร.ต.ต.สมชาย
ร่วมพิมำย

รองสว.(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 089-8448533

ร.ต.ต.ศรัณยพงศ์ ทองทวีชัยกุล

รองสว.(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 080-7964088

ร.ต.ต.วิทยา เปรี้ยวกระโทก

รองสว.(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 086-2451585

ร.ต.ต.สมพร
จิตรบุญพิทักษ์

รองสว.(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 092-7935541

ร.ต.ต.ธนชัย
ปักโคทานัง

รองสว.(ป.)สภ.คูเมืองโทร 089-8468363

ร.ต.ต.ศักดา
สดรัมย์

รองสว.(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 081-9773583

ร.ต.ต.ยุทธสิทธิ์
ปะโกติโย

รองสว.(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 098-5868625

ผู้บังคับหมู่

ด.ต.กานต์เดช อาจทวีกุล

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 090-5974512

ด.ต.ยอด พลแสน

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 061-3830538

ด.ต.ปฐมพร
เกิดสุข

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 062 - 3491621

ด.ต.พัชรเมศร์
ศรีชลบวรวงศ์

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 094-5651986

ด.ต.วิเชียร
แสนศรีเชำว์พันธ์

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 097-3316556

ด.ต.สมปอง
ครองโสม

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 081-7098415

ด.ต.ชัยยุทธ์
จวงพันธ์

ผบ.หมู่(สส.)สภ.คูเมือง
โทร 095 - 4099255

ด.ต.ไพวัลย์
พลภูเมือง

ผบ.หมู่(สส.)สภ.คูเมือง
โทร 088-4696998

ด.ต.สุตัน ผลศิริ

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 096-6169771

ด.ต.นิคม
โพธเิ์จริญ

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 087-8551100

ด.ต. อาคม
พลภูเมือง

ผบ.หมู่(จร.)สภ.คูเมือง
โทร 063-0176045

ด.ต.จักรพงษ์
สะเดือนรัมย์

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 087-3210826

ด.ต.สุริยา
กมลเจตนศรี

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 081-0745160

ด.ต.ฐาปนพงศ์
ศรีบาง

ผบ.หมู่(ผช.พงส.)สภ.คูเมือง
โทร 081 - 9981022

จ.ส.ต.ณรงค์ศักดิ์ ตอนตำรัมย์

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 094-2861226

จ.ส.ต.อภินันท์ หลอนโพนทัน

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 085-4962136

จ.ส.ต.เจตนิพัธน์ แก้วไธสง

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 080-7221104

ส.ต.อ.โกวิท
อินทรนุช

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 095-7687295

ส.ต.อ.สุริยา
สุริเทศ

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 085-2602809

ส.ต.อ.ธนชิต
เตนพเก้ำ

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 095-9745321

ส.ต.อ.คมกฤษ ประนามะเส

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 061 - 1122611

ส.ต.อ.กิตติศักดิ์ ทองภูธร

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 095-7215928

ส.ต.อ.อรหันต์ เบ็ญเจิด

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 0622030785

ส.ต.ท.กิตติ
ดาทอง

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 063-7937254

ส.ต.ท.ธนิตพงศ์ ภูมิอินทร์

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 094-8357772

ส.ต.ต.ชนินทร์
แสนมณี

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 083-0880894

ส.ต.ต.ณัฐพงษ์ เขียนโทสำร

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 094-4826511

ส.ต.ต.จิณณวัทย์ ศักดานุศาสน์

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 098-1715243

ส.ต.ต.นนทวัฒน์ อบอุ่น

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 061-1159574

ส.ต.ต.สุกฤษ
ยิบไธสง

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 061-1159574

ส.ต.ต. ธวัชชัย
ทูลนะเหม

ผบ.หมู่(ผช.พงส.)สภ.คูเมือง
โทร 064 5340080

ส.ต.ต.โรจนัสถ์ แป่มจำนัก

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 099 756 4872

ส.ต.ต.วุฒิพงค์ ละเมิด

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 099 806 7086

ส.ต.ต.ศิริวัฒน์ วงษาบุตร

ผบ.หมู่(ผช.พงส.)สภ.คูเมือง
โทร 097 303 2731

ส.ต.ต.นนทกานต์
อุ่นจังหาร

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 097 303 2731

ส.ต.ต.อชิตพล มณีราชกิจ

ผบ.หมู่(ป.)สภ.คูเมือง
โทร 097 303 2731